"Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu obwodnicy centrum w ciągu drogi krajowej nr 4" (Al. Witosa – Al. Batalionów Chłopskich – Al. Powstańców Warszawy – Al. Armii Krajowej) wraz z wykonaniem śluz autobusowych.

- data podpisania umowy z wykonawca: czerwiec 2013 r.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

W ramach analizy obciążenia ruchem dla tej drogi stwierdzono konieczność dostosowania jej parametrów do zwiększonej ilości użytkowników. Ze względu na znaczne odległości między skrzyżowaniami zauważono również potrzebę umożliwienia zawracania co do tej pory powoduje niepotrzebne korki na skrzyżowaniach. Stąd w ciągu obwodnicy zaplanowano lokalne rozbudowy skrzyżowań opisane poniżej.

Skrzyżowania al. Bat. Chłopskich - ul. Langiewicza - ul. Staroniwska -  al. Witosa
Zakres obejmuje wydłużenie pasa do skrętu w lewo na wlocie al. Witosa w ul. Langiewicza oraz dobudowę pasa do skrętu w prawo na wlocie al. Batalionów Chłopskich w ul. Langiewicza. Przebudowana również zostanie istniejąca na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna.

Skrzyżowania al. Bat. Chłopskich – ul. Przemysłowa – ul. Handlowa
Zakres obejmuje budowę pasa dla relacji do skrętu w prawo z al. Batalionów Chłopskich w ul. Przemysłową oraz. wydłużenie pasa dla relacji do skrętu w lewo z al. Batalionów Chłopskich w ul. Przemysłową. Przebudowa skrzyżowania poprzez zmianę jego geometrii ma na celu upłynnić ruch i poprawić przepustowość i jakość ruchu  na kierunku głównym drogi krajowej nr 4. Przebudowana również zostanie istniejąca na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna i infrastruktura oświetleniowa.

Skrzyżowania al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska
W ramach inwestycji zostanie wybudowany pasa dla relacji skrętu w lewo na wlocie al. Powstańców Warszawy w ul. Hetmańską (od strony mostu Karpackiego do WSK – PZL Rzeszów SA). Jednocześnie łącznie ze zmianą geometrii skrzyżowania, przebudowana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna oraz sieć kanalizacyjna odwodnienia.

Skrzyżowania al. Powstańców Warszawy – ul. Podwisłocze – ul. Kwiatkowskiego
Zakres obejmuje m.in .przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego oraz wykonanie dwóch śluz autobusowych. W ramach zadania nastąpi przebudowa kolidującej infrastruktury oświetlenia ulicznego, chodników oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.

Skrzyżowanie al. Powstańców Warszawy – ul. Kozienia
Zakres zadania obejmuje wydłużenie pasa dla relacji do skrętu w lewo z al. Powstańców Warszawy w ul. Kozienia oraz wykonanie śluzy w jednym kierunku (z obwodnicy w kierunku skrzyżowania z al. Sikorskiego). Ponadto w ramach zadania m.in. zostaną przebudowane: oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne, kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacja świetlna.

Skrzyżowania al. Armii Krajowej – al. Krzyżanowskiego
W ramach inwestycji zostanie wykonana akomodacyjna sygnalizacja świetlna łącznie ze zmianą geometrii skrzyżowania poprzez wydłużenie istniejącego pasa do skrętu w lewo i poszerzenie go do szerokości 3,5 m oraz zmianę lokalizacji przejść dla pieszych.

Skrzyżowania ul. Lwowska – ul. Olbrachta – ul. Cienista
Przebudowa obejmuje wydzielenie bezkolizyjnych relacji do skrętu w lewo na kierunku głównym skrzyżowania ul. Lwowskiej. Zakres przebudowy skrzyżowania, oprócz korekt krawędzi jezdni, przewiduje również konieczność usunięcia kolizji z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi oraz przebudowę oświetlenia i istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Skrzyżowania al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego
Zadanie obejmuje budowę pasa dla relacji skrętnej w prawo z północnego wlotu al. Witosa oraz na wlocie południowym al. Witosa poprzez dobudowę pasa dla relacji skrętnej w lewo. Zakres prac obejmie:
- poszerzenie istniejącej jezdni o pas prawoskrętu o szerokości 3 m po północnej stronie ul. Witosa;
- poszerzenie istniejącej jezdni o pas lewoskrętu po południowej stronie ul. Witosa.
- przebudowę chodnika;
- przebudowę ścieżek rowerowych;
- przebudowę sygnalizacji świetlnej;
- dostosowanie odwodnienia;
- przebudowę oświetlenia;
- przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej