Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej  

„Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”

 

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nr Umowy: POPW.03.01.00-18-002/11-00

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                        ul. Rynek 1
                        35-064 Rzeszów
                        Telefon: 1 77 88 99 00
                        Fax: 17 87 54 105
                        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                        www.rzeszow.pl

Jednostki Realizujące Projekt: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 330 823 853,87 PLN*
Kwota dofinansowania: 250 040 489,78 PLN (85% wydatków kwalifikowalnych)*
Wkład własny: 80 783 364,09 PLN *
Okres przygotowania i realizacji: 04.2007 r. – 06.2015r.

 

* Zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o płatność końcową

 

Opis Projektu:

Strategicznym celem projektu jest realizacja I etapu poprawy funkcjonalności transportu miejskiego poprzez poprawę dostępu do centralnych obszarów miasta oraz zapewnienie efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. 

Zakres rzeczowy projektu:

1.Projekt i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną (PTITS). 

2.Zakup nowoczesnego taboru autobusowego.

3.Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.

Ponadto w  ramach realizacji projektu zaplanowane zostało prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych oraz zarządzanie projektem. W ramach przygotowania projektu opracowano Studium Wykonalności projektu oraz szereg innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną

Realizacja zadania obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP), jako jednego spójnego systemu, integrującego w mieście działanie następujących podsystemów: 

System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD)

SOSRD jest elementem mającym znaczący wpływ na usprawnienie w poruszaniu się po mieście. Składa się z następujących elementów: 

- Systemu sterowania sygnalizacją świetlną, pozwalający na utrzymywanie płynności ruchu i skrócenie do minimum czasu oczekiwania na skrzyżowaniach,

- Systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, przydzielający w pierwszej kolejności prawo przejazdu środkom komunikacji publicznej,

- Systemu informacji dla kierowców wykorzystujący znaki zmiennej treści pozwoli na szybkie informowanie o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu czy zalecanych objazdach.

System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP)

SZTP umożliwi identyfikację lokalizacji pojazdów oraz zliczanie liczby pasażerów oraz kontrolę standardów jakościowych obsługi pasażerów przez operatorów, co  z kolei pozwoli reagować na bieżące potrzeby komunikacji publicznej w Rzeszowie m.in. w zakresie rozkładu jazdy, przebudowy układu drogowego, weryfikacji algorytmów sterowania itp. 

System Informacji Pasażerskiej (E-INFO)

System, którego celem będzie sprawne dotarcie z informacją dla pasażerów transportu publicznego. Tablice informacyjne zamontowane na przystankach autobusowych będą wyświetlać m.in. czas pozostający do przyjazdu autobusu danej linii.

System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET)

W celu ułatwienia korzystania z środków komunikacji miejskiej zostanie wprowadzony bilet elektroniczny – system e-Bilet.

Powyższe elementy przyczynią się  do skrócenia czasu przejazdu pojazdów i zwiększenia liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz  usprawnienia poruszania się po mieście i zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W celu zintegrowania planowanych do realizacji systemów SOSRD, SZTP, E-info i E- bilet wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym zaprojektowana i wdrożona zostanie  Platforma Teleinformatyczna dla systemu ITS (PTITS). PTITS stanowiła będzie teleinformatyczny radiowy kanał transmisyjno-informacyjny. 

 

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego

 W ramach zadania zakupionych zostanie 80 nowoczesnych, ekologicznych autobusów, spełniających normę emisji spalin EEV:

- 30 autobusów 12-metrowych na olej napędowy,

- 30 autobusów 12-metrowych na gaz ziemny, 

- 20 autobusów 10-metrowych na olej napędowy.

Zakupiony tabor zostanie wyposażony w urządzenia współpracujące z systemami SOSRD, SZTP, E-Info oraz E-Bilet.

 

Przebudowa i rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego oraz poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej

W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zatoki oraz pętle autobusowe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

-Rozbudowę ul Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego,

-Rozbudowę ul. Lubelskiej,

-Rozbudowę Al. Rejtana,

-Rozbudowę węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska,

-Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań na drogach  powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych,

-Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych,

-Zmiany organizacji ruchu – wydzielenie pasów autobusowych na ulicach Rzeszowa. 

Zakres ten wynika z analizy której celem było określenie zadań,  które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Podejmowane działania zwiększą dostępność do środków komunikacji zbiorowej oraz poprawią możliwości komunikacyjne w aspekcie transportu publicznego miasta. Działania te są zgodne ze Zintegrowanym Programem Rozwoju Transportu Publicznego miasta Rzeszowa (przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/444/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.).

Realizacja projektu, ze względu na swój charakter i przedmiot, jest prowadzona jest przez cztery jednostki realizujące projekt (jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów):  
1.    Urząd Miasta Rzeszowa (UMRz), który realizuje i zarządza następującymi zadaniami w projekcie:
-    Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS
-    Przygotowanie, promocja i obsługa projektu.

2.    Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie (MZD), które realizuje i zarządza następującymi zadaniami w projekcie:
-    Rozbudowa ul Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego,
-    Rozbudowa ul. Lubelskiej,
-    Rozbudowa Al. Rejtana,
-    Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska,
-    Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach  powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
-    Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
-    Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa,
-    Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa,
-    Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

3.    Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), który realizuje i zarządza następującymi zadaniami w projekcie:
-    Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie
-    Platforma teleinformatyczna dla sytemu ITS (w zakresie dedykowanym usłudze transportowej)
-    ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie  

4.    Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (BGM),  odpowiedzialne jest za wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

29 września 2016r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Gmina Miasto Rzeszów została wyróżniona najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

W dniach 8 - 9 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się V edycja konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.


Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju.

W dniu 3 marca 2016r. odbyła się Gala finałowa Liderzy Regionu organizowana przez Gazetę Codzienna „NOWINY”. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrali nagrodę Lidera Regionu 2015 w kategorii TRANSPORT za projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas IX Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w 16-17 maja 2016r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Komisja Konkursowa Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku” przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej.

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum w dniach 15-16 marca 2016 roku, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży przyznała nagrodę Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.


Spot radiowy III (40 sek.)

 

Więcej..>>