• Stałe i intensywne konsultacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące zaawansowania przygotowania projektu i pojawiających się trudności.

Luty - ponowna ocena Studium Wykonalności przez Inicjatywę Jaspers.

Luty - ustalenie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nowego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z załącznikami na 31 grudnia 2011 roku.

6 kwietnia - poza już odebraną 1 częścią zamówienia odebrano tylko wybrane elementy 2 i 3 części zamówienia. 

11 kwietnia - w wyniku braku porozumienia i realnej szansy na wykonanie umowy przez Konsorcjum, do członków Konsorcjum zostaje wysłane oświadczenie o częściowym odstąpieniu od Umowy – powodem jest niedotrzymanie terminu wykonania Umowy przez Konsorcjum. 

Kwiecień – utworzenie specjalnego zespołu ds. dokumentacji aplikacyjnej, w którego skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie i Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Celem zespołu jest wypracowanie strategii dotrzymania granicznych terminów złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy, a także ścisła współpraca z nowym wykonawcą.

Kwiecień – lipiec - samodzielne przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę autobusów (przez Zespół pracowników) i jej kontrola przez PARP w miesiącu czerwcu.

27 maja - wszczęcie postępowania przetargowego (procedura przyspieszona ograniczona) na: Opracowanie koncepcji i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

3 czerwca - wszczęcie postępowania przetargowego na: Rozbudowę ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powstańców  Warszawy, Batalionów Chłopskich.

4 lipca - zostaje rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (w pierwszym etapie postępowania wnioski założyło 4 oferentów, do drugiego etapu zakwalifikowano 2 oferentów z których jeden złożył ofertę ). Przetarg wygrała firma International Management Services Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków.

12 lipca - Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą. Termin wykonania umowy to 15 listopada 2011 roku.

 
Podpisanie umowy z firmą IMS w rzeszowskim Ratuszu

 

• Ustalony z Instytucją Zarządzającą termin złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej to 31 grudnia 2011 roku.

9 września - podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Podkarpackiej. Została nim firma Strabag, która zaoferowała kwotę 21 mln złotych. Zadanie jest planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.

• Końcem września ruszyły prace drogowe na ulicy Podkarpackiej. Zadanie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach niniejszego projektu.

 
Rozpoczęcie remontu ulicy Podkarpackiej

 

30 września - ogłoszono przetarg na dostawę 80 autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie w ramach zadania projektowego "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego": 30 autobusów 12-metrowych na olej napędowy, 30 autobusów 12-metrowych na gaz ziemny, 20 autobusów 10-metrowych na olej napędowy.

30 września - ogłoszono przetarg na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego”. W dniu 9 grudnia 2011 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Promost Consulting T. Siwowski Spółka jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 20 grudnia 2011r.

19 października - wszczęto procedurę przetargową na: Rozbudowę drogi krajowej nr 19 od granicy miasta do skrzyżowania z al. Wyzwolenia wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w km 470+946,27 – 473+904,77 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Lubelskiej”. 

14 grudnia - Rada Miasta Rzeszowa w drodze uchwały dokonała aktualizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. 

28 grudnia - ogłoszono przetarg ograniczony na Rozbudowę Al. Rejtana. 

28 grudnia - ogłoszono przetarg ograniczony na „Rozbudowę węzła drogowego Al. Wyzwolenia -ul. Warszawska” i „Poprawę funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa”

29 grudnia - wysłano wniosek do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o wszczęcie postępowania przetargowego obejmującego następujące zadania:

-  „Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym”,

-  „Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS”,

-  „Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie”

-  „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych”, 

-  „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych”, 

-  „Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa”.

 • 30 grudnia - Gmina Miasto Rzeszów w dniu złożyła dokumentację aplikacyjną dot. projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic" do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.