styczeń - Gmina Miasto Rzeszów została objęta wsparciem ekspertów inicjatywy JASPERS, mającym na celu sprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu.

• W wyniku zaistniałej zwłoki (1 część powinna zostać zakończona do 15-01-2010 roku) Konsorcjum, na przełomie lutego i marca 2010 roku, przedstawia program naprawczy.

wrzesień - Pierwsza ocena Studium Wykonalności przez Inicjatywę Jaspers.

Luty-grudzień - negocjacje z Konsorcjum dotyczące jakości, kompletności i terminowości wykonania Przedmiotu Zamówienia.

25 czerwca - zakończenie realizacji pierwszej części zamówienia. W jej ramach wykonawca przeprowadził następujące działania:

  a)analizę stanu istniejącego, wraz z weryfikacją założeń projektu, które zostały określone w Karcie Projektu oraz pre-umowie Projektu,

  b)analizę istniejących dokumentów strategicznych Zamawiającego, do których Projekt powinien się odnosić, pod kątem zgodności z założeniami Projektu,

  c) weryfikację przepisów prawa pod kątem wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz realizacji Projektu,

  d) badania ruchu w transporcie indywidualnym jak i publicznym oraz pomiary potoków w stanie istniejącym,

  e)kompleksowe pomiary oraz badania ruchu w komunikacji miejskiej autobusowej oraz na liniach kolejowych i autobusowych w mieście i w strefie podmiejskiej, w tym badań i pomiarów potoków pasażerskich, oraz badań oceny jakości usług i preferencji pasażerów.

• Ponadto, od początku roku, wykonawca zrealizował zadania obejmujące:

  a) opracowanie cyfrowego modelu systemu transportowego miasta oraz rozkładu sieci komunikacji publicznej,

  b) dostawę oprogramowania dla potrzeb analitycznego i symulacyjnego modelowania ruchu VISUM oraz VISSIM,

  c) dostawę oprogramowania dla potrzeb analitycznego i symulacyjnego modelowania ruchu komunikacji publicznej BusMan,

  d) dostawę wysokiej klasy stacji roboczych przeznaczonych do bezpośredniej pracy z oprogramowaniem VISUM, VISSIM i BusMan.

9 listopada - Rada Miasta Rzeszowa w drodze uchwały przyjęła Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010-2015.