Oddanie do użytkowania węzła drogowego al.Wyzwolenia - ul.Warszawska.

Zakończyła się rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w Rzeszowie. Uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego odcinka odbyła się 26 października 2014 r. z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wartość projektu to: ponad 331 mln PLN, z czego dofinansowanie UE wynosi: ponad 250 PLN (85% wydatków kwalifikowalnych) – (pierwotna/przedprzetargowa wartość projektu to ponad 415 mln PLN, z czego ponad 311 mln stanowić miało dofinansowanie UE).

 

Strategicznym celem projektu jest realizacja I etapu poprawy funkcjonalności transportu miejskiego poprzez poprawę dostępu do centralnych obszarów miasta oraz zapewnienie efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. 

Projekt jest materializacją działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele długofalowe (oddziaływania):

  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w okolicach budowanej trasy komunikacyjnej poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej,
  • wzrost mobilności mieszkańców,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie szkodliwego oddziaływania transportu drogowego,
  • zmniejszenie zatłoczenia ulic w Rzeszowie,
  • zwiększenie dostępności obszaru metropolitarnego dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Jednym z kluczowych i największych zadań inwestycyjnych projektu obejmujących przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej (lokalnego układu komunikacyjnego) jest Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia -ul. Warszawska.

Celem zadania inwestycyjnego o wartości ponad 63 mln PLN, polegającego na rozbudowie odcinka al. Wyzwolenia o długości: 1140,42 m oraz ul. Warszawskiej o długości 580,19 m, jest:

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,
  • dostosowanie nośności nawierzchni do nacisku 115 kN/oś z zastosowaniem nawierzchni odpornej na koleinowanie,
  • korekta parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi, dostosowanie przekroju wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej do projektowanego przekroju drogi i wymaganej nośności.

Ponadto inwestycja obejmuje: zabezpieczenie osuwisk przy potoku „Przyrwa” oraz przykrycie potoku „Przyrwa” na odcinku o dł. 520 m, na którym zostanie zlokalizowany dodatkowy pas drogowy.

Realizacja postawionych celów pozwoli na poprawę przepustowości drogi co skutkować będzie odciążeniem centrum miasta poprzez efektywniejsze przekierowanie ruchu na obwodnicę zlokalizowaną w ciągu drogi krajowej nr 4. To z kolei spowoduje stworzenie warunków sprzyjających poprawie funkcjonowania transportu publicznego w centralnych obszarach Rzeszowa.

29 września 2016r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Gmina Miasto Rzeszów została wyróżniona najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

W dniach 8 - 9 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się V edycja konferencji Smart City Forum, która stanowi platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce.


Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju.

W dniu 3 marca 2016r. odbyła się Gala finałowa Liderzy Regionu organizowana przez Gazetę Codzienna „NOWINY”. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrali nagrodę Lidera Regionu 2015 w kategorii TRANSPORT za projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Jury VII edycji konkursu LIDER ITS 2016 przyznało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze wdrożenie” dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, będącego jednym z filarów projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Rozdanie nagród miało miejsce podczas IX Polskiego Kongresu ITS, który odbywał się w 16-17 maja 2016r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Komisja Konkursowa Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku” przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej.

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum w dniach 15-16 marca 2016 roku, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży przyznała nagrodę Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców.


Spot radiowy III (40 sek.)

 

Więcej..>>